Opracowanie i weryfikacja nowej generacji trolejbusów o zasilaniu sieciowo - bateryjnym wraz z dedykowanym, przystosowanym do pracy ciągłej magazynem energii

Fundusze Europejskie NCBIR UE
Wykonawcy i partnerzy projektu:
Projekt realizowany jest w ramach konsorcjum Solaris Bus & Coach Spółka Akcyjna (lider projektu) - Impact Clean Power Technology S.A. (konsorcjant),

Nazwa Projektu: TrolBaSi
Numer umowy: POIR.01.02.00-00-0313/16-00
Wartość projektu: 11 124 735, 21 zł
Kwota dofinansowania: 6 226 345,90 zł
Okres realizacji: 01.02.2017 r. - 31.07.2019 r.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 oraz programu sektorowego "INNOMOTO" w ramach Działania 1.2 "Sektorowe programy B+R", wdrażanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Celem projektu jest opracowanie, wykonanie i wdrożenie całkowicie innowacyjnego trolejbusu z dodatkowym zasilaniem bateryjnym o podwyższonych możliwościach jazdy ciągłej z użyciem magazynu energii. Projektowane trolejbusy będą wyposażone w układ telemetrii umożliwiający operatorowi nadzór oraz optymalizację zużycia energii całej floty poprzez możliwość przechodzenia poszczególnych pojazdów na zasilanie z baterii na wybranych fragmentach trasy oraz w okresach wzmożonego zużycia energii np. w szczytach komunikacyjnych. Zastosowanie niewielkiej ale bardzo nowoczesnej baterii litowo-tytanowej z chłodzeniem wodnym umożliwi ciągłą pracę trolejbusu zasilanego z baterii i dojazd do osiedli i miejsc, gdzie nie przewidziano budowy sieci trolejbusowej lub taka inwestycja jest bardzo kosztowna. Dodatkowo w centrach miast możliwe będzie zwiększenie elastyczności w tworzeniu układu linii na której poruszał się będzie pojazd poprzez uzupełnienie trasy o odcinki pozbawione trakcji. Umożliwi to elastyczne planowanie tras trolejbusowych w miastach i powiększenie flot ekologicznych pojazdów jakimi są trolejbusy.
Kosztowny rozwój nowej trakcji był do tej pory jednym z największych ograniczeń dla miast w elastycznym rozwoju ekologicznej sieci trolejbusowej. Połączone i zastosowane w jednym pojeździe rozwiązania opracowane w projekcie stanowić będą innowację na skalę światową.
Wnioskodawcy zamierzają osiągnąć zamierzone w projekcie cele poprzez opracowanie szeregu innowacji. W projekcie zakłada się uzyskanie zwiększenia gęstości mocy baterii, stworzenie sterowanego predykcyjnie systemu komfortu klimatycznego oraz umożliwienie zarządzania wykorzystaniem baterii na poziomie floty, a nie pojazdu w celu niwelacji skoków mocy. Opracowany w ramach projektu pojazd będzie umożliwiał jazdę na zasilaniu bateryjnym bez ograniczania parametrów użytkowych. Istotną cechą tego rozwiązania będzie modułowość a co za tym idzie kalowalność, które zaoferują możliwość konfigurowania systemu bateryjnego.

Kierownik Projektu: Paweł Irzmański

Algorytm sterowania i sterownik do podnoszenia sprawności hybrydowych systemów zasilania opartych na ogniwach paliwowych z elektrolitem polimerowym w różnych zastosowaniach

UE ICPT Logo UE

Wykonawca: Impact Clean Power Technology S. A.
Partnerzy projektu: Konsorcjum w składzie: Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt e. V.(lider Projektu), Zentrum für Sonnenenrgie und Wasserstoff Forschung Baden – Wüttemberg, PowerCell Deutschland GmbH, Politechnika Gdańska, Impact Clean Power Technology S.A.
Nr umowy: STAIR/6/2016 z dnia 22.12.2016 r.
Wartość projektu: 3 340 117, 96 PLN
Kwota dofinansowania: 3 124 873, 72 PLN
Okres realizacji: 01.11.2016 r. – 31.10.2019 r.

PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU I REALIZOWANY W RAMACH: II KONKURSU POLSKO-NIEMIECKIEJ WSPÓŁPRACY NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU „STAIR”

Grant no.: 01LX1601

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH PROJEKTU MIĘDZYNARODOWEGO „COALA”

Projekt zakłada innowacyjne prace badawcze, których celem jest ułatwienie szerokiego wprowadzenia na rynek technologii ogniw paliwowych z elektrolitem polimerowym (PEMFC). Podczas trwania projektu, zostaną opracowane algorytmy sterowania, magazyn rezerwy mocy oraz sterownik sprzętowy dla systemu z ogniwami PEMFC, których podstawową cechą będzie elastyczność pod względem zastosowania systemu w różnych dziedzinach (napęd samochodowy, elektrownie rozproszone, zasilanie przenośne). Dzięki specjalnym rozwiązaniom stos ogniw PEMFC dowolnej konstrukcji, będzie mógł pracować sprawniej i dłużej bez wymian. Będzie mógł być także wykorzystany w całej gamie zastosowań.

Rezultaty projektu skierowane są do powstającego obecnie przemysłu ogniw PEMFC w państwach Unii Europejskiej, a także w Japonii i Stanach Zjednoczonych.

Kierownik projektu: dr inż. Bartek Kras,
numer telefonu + 48 22 758 68 65, adres: 05-820 Piastów, ul. Warszawska 57

Oficjalna strona projektu: http://coala.zsw-bw.de

Coala

Stworzenie uniwersalnej elektronicznej jednostki sterującej dla pojazdów elektrycznych i hybrydowych

INNOWACYJNA GOSPODARKA ICPT Logo UE

Nazwa beneficjenta: Impact Clean Power Technology S.A.
Numer umowy: POIG.01.04.00-14-201/12 z dnia 13.12.2012 r.
Wartość projektu: 3 180 643,24 zł
Udział Unii Europejskiej: 2 048 835,44 zł
Okres realizacji: 01.02.2013 r. – 31.10.2015 r.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO.

Dotacje na innowacje
Inwestujemy w Waszą przyszłość

Celem projektu jest stworzenie innowacyjnej na skalę świata, uniwersalnej, inteligentnej, skalowalnej, elektronicznej jednostki sterującej dla pojazdów elektrycznych i hybrydowych - Electronic Control Unit, o szerokim spektrum obszarów zastosowań, przy bardzo niskim koszcie wytworzenia dla partii poniżej 100 szt. Projekt zakłada zbudowanie uniwersalnej platformy dla pojazdów typu HEV (pojazdy hybrydowe) i EV (pojazdy elektryczne), implementowanej na różnych etapach rozwoju projektu (np. przez wbudowanie na etapie stworzenia prototypu lub zastąpienie istniejącego już rozwiązania), np. jako moduł realizujący funkcje - DCU (Door Control Unit), pod nadzorem innego komputera pokładowego lub funkcje rozproszonego komputerowego systemu kontroli - DCCS-ECU (Distributed Computer Controlled System-Electronic Control Unit). Przewidziane jest również zastosowanie komputerów ECU, zaprojektowanych specjalnie dla samochodów typu PEV (Plug-in electric vehicle) i PHEV (plug-in hybrid electric vehicle), które umożliwi optymalizację zużycia energii, uzyskanie większych mocy oraz zwiększenie zasięgu podróży pojazdem.

Realizacja projektu obejmuje fazę badań przemysłowych i prac rozwojowych, zakończonych zastrzeżeniem patentu wynalazku oraz fazę wdrożeniową.

www.poig.gov.pl
www.mir.gov.pl
www.ncbir.pl

Kierownik projektu: dr inż. Bartek Kras,
numer telefonu + 48 22 758 68 65, adres: 05-820 Piastów, ul. Warszawska 57

Zapytania ofertowe:

System sterowania pojazdami - specyfikacja
ECU ECU ECU

Zarządzanie termiczne modułami bateryjnymi opartymi o ogniwa litowo-polimerowe w celu poprawy sprawności z przeznaczeniem na transport ekologiczny

koranet ICPT Logo UE

Wykonawca: Konsorcjum w składzie: Spółka Impact Clean Power Technology S.A., Polska; Spółka Kokam, SIHUNG-CITY, Korea; Nanotechnology Center, Gebze Institute of Technology, Turcja
Numer umowy: 3/KORANET/2013 z dnia 29.01.2013 r. (zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz Spółką Impact Clean Power Technology S.A.)
Całkowity koszt realizacji projektu: 156 686 € (W Polsce 236 777,42 zł)
Kwota dofinansowania: 145 349 € (Za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju 189 076,92 zł)
Okres realizacji: 01.01.2013 r. – 31.12.2014 r.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW SIÓDMEGO PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZ NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU.

W ramach realizacji projektu zostaną przeprowadzone prace związane z optymalizacją zaawansowanych technologii zarządzania termicznego modułami baterii opartymi o ogniwa litowo-polimerowe. W celu osiągnięcia wysokiej wydajności parametrów technicznych produktu zostaną zastosowane zaawansowane układy nadzoru typu BMS oraz rozproszone małe pompy ciepła oparte o ogniwa termoelektryczne umożliwiające zaawansowane zarządzanie termiczne oraz energetyczne ogniwami litowo-polimerowymi. Projekt umożliwi nowe zastosowanie baterii litowo-polimerowych w aplikacjach transportu ekologicznego i odnawialnych źródłach energii oraz dalszy rozwój aplikacji pojazdów elektrycznych, dla których mało wydajne baterie, stanowią obecnie główną barierę rozwoju. Wyniki projektu zostaną skomercjalizowane w produktach firmy ICPT S.A.

Realizacja projektu obejmuje fazę badań przemysłowych i prac rozwojowych, zakończonych zastrzeżeniem patentu wynalazku oraz fazę wdrożeniową.

Kierownik projektu: dr inż. Bartek Kras,
numer telefonu + 48 22 758 68 65, adres: 05-820 Piastów, ul. Warszawska 57

Hybrydowe źródło zasilania elektrycznego urządzeń wspomagających akcje ratownicze i ewakuację

NCBiR ICPT Logo

Wykonawca: Konsorcjum w składzie: Impact Clean Power Technology S.A., Akademia Marynarki Wojennej (lider Konsorcjum), Instytut Metali Nieżelaznych.
Numer umowy: DOBR/0061/R/ID2/2012/03 z dnia 20.12.2012 r.
Całkowity koszt realizacji projektu: 3.910.000 zł
Kwota dofinansowania: 3.550.000 zł
Okres realizacji: 20.12.2012 r. – 19.06.2015 r.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZ NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU.

Celem projektu jest stworzenie mobilnego demonstratora systemu zasilania na bazie akumulatorów doładowywanych z alternatywnych źródeł energii oraz zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych możliwości zastąpienia tradycyjnego, przenośnego spalinowego zespołu prądotwórczego hybrydowym układem źródeł prądu zdolnym do zasilania środków wspomagających akcje ratownicze i ewakuacyjne. System będzie składał się z przenośnych modułów baterii o dedykowanej konstrukcji elektrycznej i mechanicznej, umożliwiających ich łączenie oraz modułu mobilnego, kompatybilnego mechanicznie i elektrycznie z modułami przenośnymi, zapewniającego uzyskanie dużej mocy oraz doładowywanie systemu z alternatywnych źródeł energii. Zakłada się, że moc urządzenia osiągnie poziom 100 – 500 W (dla urządzeń przenośnych) i 500 – 2000 W (dla urządzeń mobilnych), zgodny z założeniami przyjętymi w ramach NATO Research and Technology Organisation w trakcie prac panelu 173 Sensors & Electronics Technology (Fuel Cells and Other Emerging Manportable Power Technologies for NATO Warfighter), napięcia urządzenia będą zgodne ze standardami 230 V AC oraz 12/24 DC. Realizacja projektu obejmuje fazę badań naukowych oraz prac rozwojowych. W ramach realizacji projektu przeprowadzone zostaną badania demonstratora w warunkach operacyjnych, które pozwolą określić kierunki prac nad nowoczesnymi źródłami prądu i systemami zarządzania energią dla zastosowań militarnych.

Kierownik projektu: inż. Marcin Szczerbaczuk,
numer telefonu + 48 227586865, adres: 05-820 Piastów, ul. Warszawska 57

E-bus - modułowy system bateryjny z możliwością użycia ogniw o różnym składzie chemicznym do aplikacji w obszarze transportu publicznego do ponownego użycia w aplikacjach stacjonarnych.

EIT E-bus

Projekt współfinansowany przez europejski Fundusz Strukturalny i Inwestycyjny Horyzont 2020. Projekt będzie będzie realizowany do końca 2017 roku.

Projekt jest prowadzony przez międzynarodowe konsorcjum, którego liderem jest KIC InnoEnergy. Celem jest opracowanie innowacyjnego modułowego systemu bateryjnego do autobusów elektrycznych, w którym mogą zostać użyte trzy różne chemicznie typy ogniw przy zachowaniu ujednoliconej obudowy i z tą samą elektroniką nadzorującą . Zamysł jest taki, że typ ogniw chemicznych w baterii jest dobierany tak by sprostać wymaganiom operacyjnym klienta podczas gdy obudowa i elektronika nie zmieniają. Dostępne warianty chemiczne obejmują: NCM/HC (długie życie), NCM/Ni (niska cena) and LTO (wysoka moc, możliwość szybkiego i częstego doładowywania).

Efektywny kosztowo system zarządzania bateriami wysokiego napięcia następnej generacji

incobat UE

Partnerzy projektu: AVL List GmbH, Niemcy, Koordynator Ideas&Motion S.r.I., Włochy Fraunhofergesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung E.V, Niemcy Infineon Technologies Austria AG, Austria Impact Clean Power Technology S.A., Polska KEMET ELECTRONICS ITALIA SRL, Włochy Chemnitzer Werkstoffmechanik GmbH, Niemcy
Numer umowy:Umowa o dofinansowanie nr 608988 z dnia 23.09.2013 r.
Całkowity koszt realizacji projektu:2 154 868,53 zł
Kwota dofinansowania:1 624 468,19 zł
Okres realizacji:01.10.2013 r. - 31.12.2016 r.

PROJEKT OTRZYMAŁ DOFINANSOWANIE W RAMACH SIÓDMEGO PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ (FP7/2007-2013)


Projekt INCOBAT skupia się wokół baterii HV i jej systemu zarządzania. Działanie tych elementów przekłada się na koszty oraz osiągi pojazdu elektrycznego. Stąd, celem INCOBATu jest dostarczenie innowacyjnego, wydajnego systemu zarządzania baterią HV następnej generacji. Korzystając z badań prowadzonych w poprzednich projektach i rozszerzając ich zakres INCOBAT proponuje platformę koncepcyjną dla osiągnięcia redukcji kosztów, ograniczenia złożoności oraz zwiększenia niezawodności, adaptacyjności i wydajności energetycznej. Konsorcjum pod przewodnictwem AVL składa się z następujących firm: Infineon (Niemcy, Austria), Ideas&Motion (Włochy), Fraunhofer (Austria, Niemcy), KEMET (Włochy), Impact Clean Power Technology (Polska) oraz Chemnitzer Werkstoff Mechanik (Niemcy).

Kierownik projektu (ICPT): mgr inż. Sławomir Stankiewicz,
Numer telefonu: + 48 22 758 68 65, adres: 05-820 Piastów, ul. Warszawska 57

Kwantowana dystrybucja energii dla technologii spawania laserowego

tailorweld UE
Wykonawca – konsorcjum w składzie: European Federation for Welding, Joining and Cutting AISBL (Koordynator), Belgia; Very Important Product Maschinenvertriebs GmbH, Niemcy; HOLO/OR, Izrael; BV Nederlandse Instrumenten Compagnie, Holandia; Impact Clean Power Technology S.A., Polska; Halitic, Finlandia; Graham Engineering Limited, Zjednoczone Królestwo; LULEA Tekniska Universitet, Szwecja; TWI Limited, Zjednoczone Królestwo
Numer umowy: umowa o dofinansowanie nr 606046 z dnia 18.11.2013 r.
Całkowity koszt realizacji projektu:126 664,72 zł
Kwota dofinansowania: 35 738,22 zł
Okres realizacji: 01.11.2013 r. – 31.07.2016 r.

TEN PROJEKT OTRZYMAŁ DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW SIÓDMEGO PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE DZIAŁANIA “BADANIA NA RZECZ ZWIĄZKÓW MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW


Projekt TailorWeld ma na celu zaprojektowanie i demonstrację innowacyjnego systemu spawania laserowego, który wykorzystuje proste i trwałe rozpraszające elementy optyczne by zwiększyć adaptacyjność i uprościć zastosowanie spawu laserowego pokonując w ten sposób podstawową barierę dostępu dla znacznej ilości monterów z małych i średnich firm. Większość istniejących laserów jest wyposażona w konwencjonalną głowicę lub w skaner galwanometryczny 2D – oba te rozwiązania zapewniają „standardową” Gaussowską lub „cylindryczną” dystrybucję energii na przedmiocie obróbki. Jednakże, takie względnie uproszczone rozmieszczenie energii okazuje się nie być odpowiednim w przypadku wielu zastosowań. Konieczna jest znajomość spawu laserowego w celu wypracowania dopuszczalnych parametrów obróbki. Spaw laserowy z zastosowaniem dopasowanej dystrybucji energii wytworzonej przy pomocy skanera galwanometrycznego jest realny, lecz technologia ta nie jest opłacalna. Rozpraszające elementy optyczne są solidnym i prostym narzędziem umożliwiającym wygenerowanie (niemalże) nieskończonych możliwości rozłożenia energii w sposób dostosowany do potrzeb.

Kierownik projektu: dr inż. Bartek Kras
numer telefonu + 48 22 758 68 65, adres: 05-820 Piastów, ul. Warszawska 57


TailorWeld DOE design

Szkic systemu TailorWeld demonstrujący, w jaki sposób nowi użytkownicy końcowi z obszaru SME mogą wykorzystać ten model by następnie określić odpowiedni project DOE i zakupić głowicę spawalniczą (lub, odpowiednio, cały laserowy układ spawalniczy)

obat

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Tekla stolica Tekla adres Zakochaj się consulting

Wykonawca: Impact Clean Power Technology S.A.
Numer umowy: 07/MSP/T6 z dnia 21 lutego 2014
Całkowity koszt realizacji projektu: 21 000 zł
Kwota dofinansowania: 21 000 zł
Okres realizacji: od 01.03.2014 r. do 01.06.2014 r. oraz od 01.09.2014 r. do 01.12.2014 r.


Informujemy, iż w okresie od 01.03.2014 r. - 01.06.2014 r. oraz od 01.09.2014 r. - 01.12.2014 r. Firma Impact Clean Power Technology S.A. bierze udział w projekcie „VI edycja TEKLA PLUS – Stolica staży”. Celem Projektu jest wzrost wykorzystania infrastruktury badawczej i kapitału ludzkiego jednostek naukowych na rzecz przepływu wiedzy między nauką i warszawskim biznesem, jak również wzrost umiejętności i wiedzy pracowników przedsiębiorstw we wdrażaniu innowacji dzięki szkoleniom/doradztwu. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej informacji o projekcie na stronie www.staze.teklaplus.pl

UE UE

Duże magazyny energii elektrycznej współpracujące z odnawialnymi źródłami energii

gekon flaga ICPT Logo NCBiR nfosigw

Nazwa beneficjenta: Impact Clean Power Technology S.A.
Numer umowy:GEKON1/O2/213518/37/2015 z dnia 5.03.2015 r.
Wartość projektu: 6 799 639,00 zł.
Udział Unii Europejskiej/kwota dofinansowania: 5 223 493,00 zł.
Okres realizacji:od 1.10.2014 r. do 31.09.2016 r.


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU
ORAZ NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ.


Celem głównym projektu jest wprowadzenie do produkcji dwóch innowacyjnych grup magazynów energii elektrycznej przeznaczonych do współpracy z Odnawialnymi Źródłami Energii w zdecentralizowanych sieciach wytwórczych. Pierwsza grupa (A) magazynów przeznaczona będzie do współpracy z dużymi instalacjami OZE, natomiast druga grupa (B) umożliwiała będzie magazynowanie energii bezpośrednio u indywidualnych odbiorców (gospodarstwa domowe ).

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez przeprowadzenie fazy badawczej, złożonej z badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz fazy wdrożeniowej.

Realizacja fazy badawczej doprowadzi do opracowania założeń technologicznych oraz wytworzenia prototypów szafowych systemów akumulatorowych dla dwóch docelowych grup produktowych, odpowiednio - dla grupy A (Systemy dużej mocy i pojemności, powyżej 1MWh) oraz dla grupy B (mniejsze modułowe systemy bateryjne o mocy do 50 kWh). W ramach fazy badawczej zostaną przeprowadzone badania przemysłowe obejmujące testy wydajnościowe, termiczne oraz mechaniczne pojedynczych cel, modułów oraz szaf bateryjnych. Prace rozwojowe prowadzone będą w zakresie projektu mechanicznego, elektrycznego elektronicznego oraz oprogramowania pojedynczych modułów oraz szaf bateryjnych.

Realizacja fazy wdrożeniowej doprowadzi do budowy oraz wyposażenia zakładu produkcyjnego (m.in. w zaplecze produkcyjne, linię montażową oraz laboratorium jakości), przeznaczonego do produkcji obydwu grup systemów magazynowania energii elektrycznej.

Powstałe w wyniku realizacji projektu dwa systemy magazynowania energii elektrycznej będą zbudowane w oparciu o ogniwa litowo-polimerowe. Technologia ta pozwoli na uzyskanie dużej gęstości magazynowanej energii oraz znacząco zwiększy żywotność oferowanych rozwiązań.


Kierownik projektu: dr hab. inż. Piotr Biczel,
numer telefonu + 48 22 758 68 65, adres: 05-820 Piastów, ul. Warszawska 57

Zamówienia

04-09-2015

Firma Impact Clean Power Technology S.A. zaprasza do składania ofert na usługę spawania laserem elementów aluminiowych ogniw litowo-jonowych. Procedura jest realizowana w ramach projektu:Public Transport Battery System_E-BUS BATTERY; Umowa nr: 51_2014_IP122.

Zapytanie ofertowe KIC 09-2015


21-05-2015

Firma Impact Clean Power Technology S.A. zaprasza do składania ofert na akumulatory litowo-jonowe, szczegóły znajdują się w załączonych zapytaniach. Procedura jest realizowana w ramach projektu: „Large-capacity energy storage systems cooperating with renewable energy sources” (Duże magazyny energii elektrycznej współpracujące z odnawialnymi źródłami energii); Umowa nr GEKON1/02/213518/37/2015 o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach programu GEKON – generator koncepcji ekologicznych/ as a part of GEKON Programme.


Zapytanie ofertowe nr 1

Zapytanie ofertowe nr 2


19-02-2015

Firma Impact Clean Power Technology S.A. zaprasza do składania ofert na dostawę ogniw litowo-jonowych, szczegóły w załączonym zapytaniu. Procedura jest realizowana w ramach projektu: „Big energy storage systems cooperating with renewable energy sources” (Duże magazyny energii elektrycznej współpracujące z odnawialnymi źródłami energii);

Umowa nr GEKON1/02/213518/37/2015.pdf o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach programu GEKON – generator koncepcji ekologicznych/ as a part of GEKON Programme.


16-04-2012

Firma Impact Clean Power Technology S.A. zaprasza do składania ofert na stworzenie uniwersalnej elektronicznej jednostki sterującej dla pojazdów elektrycznych i hybrydowych, szczegóły znajdują się w załączonym zapytaniu.


02-04-2012

Firma Impact Clean Power Technology S.A. zaprasza do składania ofert na stworzenie uniwersalnej elektronicznej jednostki sterującej dla pojazdów elektrycznych i hybrydowych, szczegóły znajdują się w załączonych zapytaniach.  • tel: +48 22 758 68 65
  • fax: 22 759 66 72
Impact Clean Power Technology S.A.
ul. Świętokrzyska 30/63
00-116 Warszawa, POLAND